Khánh Hòa đề nghị bổ sung Dự án điện khí, kho cảng LNG 27 tỷ USD vào quy hoạch

ENGLISH