Trần Đình Long – Trần Tuấn Dương: Từ dân buôn tiểu ngạch tới tỉ phú Đô la.

ENGLISH